Talstelling 2020

Gemeente,

Aan het einde van het seizoen zijn 5 ouderlingen en 1 diaken aftredend. De kerkenraad roept u op namen op te geven van broeders die u geschikt acht de gemeente in dit ambt te dienen. Op deze pagina informatie hierover.

Concreet: opgeven namen vóór dinsdag 7 april 2020 21.00 uur aan scriba@gkvermelo.nl

Talstelling 2020

Gemeente,

Aan het einde van het seizoen zijn 5 ouderlingen en 1 diaken aftredend. De kerkenraad roept u op namen op te geven van broeders die u geschikt acht de gemeente in dit ambt te dienen. Op deze pagina informatie hierover.

Concreet: opgeven namen vóór dinsdag 7 april 2020 21.00 uur aan scriba@gkvermelo.nl

Aan het einde van het seizoen zijn 5 ouderlingen en 1 diaken aftredend. De kerkenraad roept u op namen op te geven van broeders die u geschikt acht de gemeente in dit ambt te dienen. Daarbij willen we de volgende toelichting geven:

Afgelopen jaren bleek het moeilijk de vacatures in de kerkenraad te vervullen. Afgelopen najaar is een bezinning hierop gestart en heeft Nieuw Elan een enquête gehouden en gepresenteerd. De KR heeft deze uitvoerig besproken, vooral met het oog op de vervulling van de ambten.

Praktisch:

  1. Er zijn nu letter en cijfer wijken, de kerkenraad wil dit herstructureren, een voorstel hiervoor is in de maak waarover u z.s.m. geïnformeerd wordt.
  2. In het bijzonder noemen we invulling voor Wijk 1. Dit is de wijk s’Heerenloo en GGZ Centraal verder de wijken 2, 4 en 6.

Verjonging wordt van harte onderschreven in de uitslag van de enquête. Ook het onderscheid aanbrengen tussen bestuur en pastoraat zou de bereidheid het ambt te aanvaarden vergroten. Dit door taakverlichting en inzet op talenten. Aan de werkgroep Nieuw Elan is gevraagd hier een uitwerking voor te geven. Definitieve besluitvorming kan dan plaatsvinden in de nieuw samengestelde kerkenraad.

Een andere aanbeveling betreft de kwestie vrouw en ambten. Zoals afgesproken neemt de kerkenraad een besluit na afhandeling van de revisie verzoeken. Voor deze talstelling kunnen daarom alleen nog mannen worden voorgedragen als ambtsdrager.

Wel willen we op basis van de aanbeveling voorsorteren op de splitsing pastoraal en bestuurlijk en de nieuwe ambtsdragers te vragen een rol te spelen in de besluitvorming over de nieuwe structuren.

Daarom vragen we u namen op te geven voor de volgende ambtelijke taken:

  1. 1 ambtsdrager voor wijk 1
  2. 4 ouderlingen voor pastoraal werk
  3. 2 ouderlingen voor bestuurlijk werk
  4. 1 diaken.

Volgens de uitkomsten van de enquête is er ruime bereidheid om de pastorale, bestuurlijke of diaconale kant van het ambt op te nemen. Daarom zien we graag de opgave van geschikte broeders tegemoet dat kan ook uzelf zijn. Wij roepen de gemeente op dit in gebed te doen.

Anders dan in het gangbare proces zal de kerkenraad geen talstellingsvergadering organiseren. Uit de opgegeven namen zal een lijst worden gemaakt voor verkiezing. We willen als kerkenraad hiermee een dringende oproep aan de gemeente doen om in gebed namen ter verkiezing aan te dragen en daarbij de Geest te laten werken in de harten van de broeders die op tal komen te staan.

Wilt u de lijst met namen, liefst voorzien van redenen opsturen aan de scriba op emailadres scriba@gkvermelo.nl, vóór dinsdag 7 april 2020. We zullen u via de ichthus mailing herinneren aan deze oproep. (Klik hier voor de online ledenlijst)

Op zondag 19 en 26 april 2020 willen we de namen ter verkiezing aan dragen en daarbij de Geest te laten werken in de harten van de broeders die op tal komen te staan. De verkiezing zal op een nader te bepalen zondag plaatsvinden.

De kerkenraad

22 mrt 2020

Details