Overzicht van de contacten

 

Ermelo – Roemenië
verleden-heden-toekomst

Graag willen we als leden van de OEC u bijpraten over de ontwikkelingen met betrekking tot onze contacten met de kerken in Roemenië.
In het verleden gebeurde dit jaarlijks via een gesprek van de OEC met het moderamen van de kerkenraad, maar na invoering van de nieuwe wijze van de kerkenraad kwam dit te vervallen.
Daarom willen we u op deze manier informeren.

We hebben het vaak over onze contacten met Roemenië, maar in feite gaat het om contacten met Hongaren die lid zijn van de Hongaars Gereformeerde kerken in Roemenië. In het Hongaars, de Erdélyi Református Egyházkerület. Deze kerken vinden we in Transylvanië, een deel van Roemenië dat oorspronkelijk onderdeel was van het Hongaarse rijk.
De Hongaren vormen de grootste minderheid binnen Roemenië.

We lopen de contacten even langs en sluiten af met een samenvatting waarin de plannen voor de komende jaren kort worden opgesomd.
Aan het einde van dit document ziet u een kaart van Roemenië, met daarin de plaatsen aangegeven waarmee er contacten zijn.

Sovata
Deze contacten dateren al van 1992 toen ds. Bacsoni Sandor en zijn vrouw Szilárdka nog verbonden waren aan de gemeente in Talisoara. De contacten werden gecontinueerd toen zij in 1994 verbonden werden aan de gemeente te Sovata.
Sinds 1996 wordt er jaarlijks een presbyter conferentie belegd in Sovata, die vanuit Ermelo wordt bijgewoond door een afvaardiging van de OEC en de kerkenraad. In 2016 werd herdacht dat deze conferenties nu al 20 jaar plaatsvinden.
Er is een zusterkerkrelatie tussen de Gereformeerde Kerk te Ermelo en de Szovátai Református Egyház. Dit is vastgelegd in een verklaring, die in 1997 werd ondertekend door de beide kerkenraden.

In de maand december wordt er in Ermelo een collecte gehouden voor kerstattenties voor de kinderen van de gemeente in Sovata.

Ook in de maand november wordt er in Ermelo een financiële actie gehouden om ‘Winterpakketten’ voor Sovata te kunnen aanschaffen. Vroeger werden de levensmiddelen vanuit Ermelo naar Roemenië gestuurd. Tegenwoordig wordt het geld overgemaakt en worden de pakketten in Roemenië aangeschaft en samengesteld. Dit heeft als voordeel dat de pakketten beter zijn afgestemd op de ontvangers en het heeft een positieve invloed op de (plaatselijke) economie.

 

Toekomst:
In 2021 wordt Sandor 65 jaar. Dan hoopt hij met emeritaat te gaan. Dan zal er een herbezinning moeten plaatsvinden over de wederzijdse contacten. De volgende vragen zullen dan aan de orde komen:
- Willen de nieuwe predikant en de presbyters in Sovata de contacten continueren?
- Willen wij vanuit Ermelo middels de OEC de contacten continueren?

Met betrekking tot de Winterpakketten hebben Sandor en Szilardka aangegeven dat naast de behoefte aan wat extra ondersteuning in de winterperiode er voor een aantal gezinnen ook behoefte is aan ondersteuning gedurende het hele jaar. Ze hebben daarvoor hun diaconaal project ‘Broodbonnen’ opgezet. Een aantal gezinnen krijgen het hele jaar door deze broodbonnen waarmee ze bij de plaatselijke bakker hun brood kunnen halen. Een deel van het geld voor de Winterpakketten wordt besteed aan dit Broodbonnen project.
De OEC zal bij de aankondiging van de ‘Winterpakketten actie’ eind 2017, hierover informatie geven aan de gemeente in Ermelo. Het geld wordt dus wat ruimer besteed dan alleen aan Winterpakketten, maar ook aan ondersteuning met voeding gedurende het hele jaar aan een aantal gezinnen.

 

Körösfö / Bical
In het verleden gebruikten we Körösfö als slaapadres op onze reis naar Sovata. Met de predikant ds. Ferencz László en zijn vrouw Judith hebben we in de loop van de tijd een goede relatie opgebouwd. László vroeg na enige tijd of we ook in Körösfö een conferentie konden houden en dat is ook gebeurd. Toen Ferencz László in 2011 met emeritaat ging en verhuisde naar Bical heeft ook de OEC de contacten verlegd naar Bical. Er werd contact gezocht met de plaatselijke predikant ds. Szábo Mihály (Missi). Vanaf 2012 zijn er ook presbyter conferenties gehouden in Bical als voortzetting van de conferenties in Körösfö.
Bical is een kleine gemeente met voornamelijk oudere gemeenteleden. Missi is erg actief op muzikaal vlak en probeert op die manier om met kinderen in contact te komen. Hij geeft les op diverse instrumenten en organiseert optredens in de kerk met deze jeugd. Hij hoopt op deze manier ook de ouders bij de kerk te betrekken.
De presbyters zijn voornamelijk eenvoudige oudere mannen. De onderwerpen voor de conferenties zijn ook ‘start’ onderwerpen: ‘Wat zegt de schrift over de ambtsdragers’.
De gezondheid van ds. Ferencz László is erg broos. Met name zijn diabetes en nierproblemen geven veel zorgen. In 2016/2017 is hij diverse keren naar Duitsland geweest voor behandeling. Zijn dochter is arts in Duitsland.

Een deel van de opbrengst van de ‘Winterpakketten’ gaat naar Bical. Hiervan ontvangen een aantal gemeenteleden een pakket rond de jaarwisseling.

Toekomst:
Het contact met Bical is ontstaan vanwege het vertrek van László naar Bical. Hij is ook belangrijk in het contact met Missi. Zolang László in Bical is willen we de conferenties continueren, daarna zal er met Missi overleg moeten plaatsvinden over hoe we verder gaan.
Tot die tijd continueren we ook de ‘Winterpakketten’ voor Bical.

 

Galati / Constanta
In deze plaatsen is er contact met ds. Nagy Endre. Er zijn in het verleden wel pogingen geweest om te komen tot conferenties in deze plaatsen, maar gezien de samenstelling van de gemeente heeft dat niet echt vorm gekregen.
De gemeenteleden zijn voornamelijk ouderen en hun aantal neemt af. Endre vindt het zijn roeping om bij de gemeenten betrokken te blijven, maar de groep wordt steeds kleiner.
De reis naar deze gemeenten neemt veel tijd in beslag: nog ongeveer een dag vanaf Sfintu Gheorghe.
In voorjaar 2015 heeft een afvaardiging van de OEC voor het laatst een reis naar Galati gemaakt en hebben we ook meegedeeld dat de bezoeken aan Galati en Constanta zullen stoppen.
Tijdens de reizen die nu gemaakt worden zoeken we naar een gelegenheid om Endre te spreken. We proberen een afspraak met hem te maken in één van de steden waar we tijdens onze reis door komen.

Een deel van de opbrengst van de ‘Winterpakketten’ gaat naar Galati. Hiervan ontvangen een aantal gemeenteleden een pakket rond de jaarwisseling

Toekomst:
Het contact willen we beperken tot een persoonlijk contact met ds. Nagy Endre en we proberen dat één of tweemaal per jaar tijdens onze reis te organiseren.
Continuering van de ‘Winterpakketten’ voor Galati.

 

Ogra / Kutyfalva
Begin 2016 heeft er in het blad van Fundament een oproep gestaan van een predikanten echtpaar in Roemenië. Zij hadden beide in Nederland gestudeerd en wilden graag contact met een gemeente uit Nederland. Navraag leverde op dat er geen enkele reactie was geweest naar aanleiding van hun oproep. Tijdens onze reis van Bical naar Sovata komen we door het plaatsje Kutyfalva.
De OEC voelde zich geroepen om met dit echtpaar contact te maken omdat het letterlijk en figuurlijk op onze weg was geplaatst.
Tijdens de voorjaarsreis werd voor het eerst een bezoek afgelegd bij dit jonge echtpaar: ds. Lukács Vilmor Istvan en zijn vrouw Csilla.
Officieel is Csilla predikant van de gemeente te Kutyfalva en Isvan van de gemeente in Ogra. De afstand tussen de beide plaatsen in 15 km.

Tijdens het eerste contact bleek dat de gemeente in Ogra in het verleden contacten had gehad met een kerk in Nederland: de GKV van Berkel en Rodenrijs. Dit vond plaats tijdens de vorige predikant in Ogra.
Navraag bij Berkel en Rodenrijs leverde op dat zij de contacten met Ogra verbroken hadden vanwege de houding van de vorige predikant. Tevens waren zij niet van plan om de contacten weer nieuw leven in te blazen omdat ze de afstand naar Ogra te groot vonden. Wel hebben ze nog contact met een gemeente in het westen van Roemenië.
[Het onderzoek naar eerdere contacten tussen Ogra en een gemeente in Nederland heeft de nodige tijd gevraagd. De OEC wilde dit zorgvuldig doen omdat we van mening waren dat allereerst die gemeente aan bod kwam voor het continueren van de contacten. Toen dit niet mogelijk bleek heeft de OEC de afweging gemaakt om zelf dit contact inhoud te gaan geven.]

Gezien het feit dat Berkel en Rodenrijs zich terugtrekt en het op onze route ligt en dus weinig extra tijd en inspanning vraagt, heeft de OEC besloten om de contact met Ogra (en Kutyfalva) verder te onderzoeken.

Istvan en Csilla zijn twee enthousiaste jonge predikanten die graag contact willen met een gemeente in Nederland. Csilla spreekt vloeiend Nederlands. Istvan heeft plannen om met name met jeugd wat te doen.
Het plan is om in het najaar van 2017 een eerste conferentie te beleggen in Ogra en daarnaast te onderzoeken of contact tussen de jeugd van Ogra en Ermelo gerealiseerd kan worden.

 

In 2017 hebben wij voor het eerst een conferentie gehouden met de presbyters van Kutyfalva en Ogra. Van beide kanten (K&O en Ermelo) waren de reacties erg positief. Ds. Lukács was  erg blij met de conferentie. Ook in 2018 hebben we daar een goede conferentie gehad.
De bedoeling is, dat komend jaar ook een groep jeugd vanuit Ermelo naar Kutyfalva zal gaan om de jeugd daar te ontmoeten.

 

Sfintu-Gheorghe (school-voedselproject)
Met de scholen in Sfintu-Gheorghe zijn we verbonden door het diaconaal voedsel project. Dit project dat gestart is onder verantwoordelijkheid van de diakenen is later overgenomen door de OEC.
Onze contactpersoon is ds. Bustya Janos.
Jaarlijks wordt gedurende een groot deel van het schoolseizoen voor ruim 50 leerlingen een warme maaltijd geregeld.
De gelden worden ingezameld door een aantal jaarlijkse collecten en een deel van de opbrengst van de boeldag. Het project wordt tweemaal per jaar bezocht door leden van de OEC. Jaarlijks ontvangen we van Bustya Janos een gedetailleerd verslag van de besteding van de gelden voor dit project.

Toekomst
We willen dit project continueren en zo mogelijk ook in de komende jaren voor ongeveer 50 schoolkinderen zorgen voor een dagelijkse warme maaltijd.

 

Samenvatting

Sovata
Het houden van conferenties wordt gecontinueerd.
Jaarlijks wordt een bedrag overgemaakt voor aanschaf en verdeling van winterpakketten.
Er wordt financieel ondersteuning gegeven aan het project ‘broodbonnen’ voor een aantal arme gezinnen.
Voor de kinderen wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld voor een ‘kerst attentie’.

Bical
Het houden van conferenties wordt gecontinueerd.
Jaarlijks wordt een bedrag overgemaakt voor aanschaf en verdeling van winterpakketten.

Galati / Constanta
Er worden geen bezoeken meer gebracht aan deze gemeenten.
Het contact beperkt zich tot een jaarlijks gesprek met ds. Nagy Endre.
Jaarlijks wordt een bedrag overgemaakt voor aanschaf en verdeling van winterpakketten.

Toplita
Contact vanuit OEC is gestopt.

Ogra / Kutyfalva
Nieuw contact. Er wordt verder gesproken over de inhoud van onze contacten.
Najaar 2017 wordt een eerste presbyter conferentie gehouden.
Bekeken wordt of een groep jeugd uit Ermelo in 2018 op bezoek kan gaan.

Sfintu-Gheorghe (school-voedselproject)
Het school-voedselproject wordt gecontinueerd, waarbij voor ongeveer 50 kinderen een warme maaltijd wordt verzorgd.

 

Afstanden in Roemenië

van

naar

km

Bical

Kutyfalva

120

Kutyfalva

Sovata

90

Sovata

Toplita

89

Sovata

Sfinty Gheorghe

143

Sfintu Gheorghe

Galati

246


 

Ermelo, januari 2019

Overzicht van de contacten

 

Ermelo – Roemenië
verleden-heden-toekomst

Graag willen we als leden van de OEC u bijpraten over de ontwikkelingen met betrekking tot onze contacten met de kerken in Roemenië.
In het verleden gebeurde dit jaarlijks via een gesprek van de OEC met het moderamen van de kerkenraad, maar na invoering van de nieuwe wijze van de kerkenraad kwam dit te vervallen.
Daarom willen we u op deze manier informeren.

We hebben het vaak over onze contacten met Roemenië, maar in feite gaat het om contacten met Hongaren die lid zijn van de Hongaars Gereformeerde kerken in Roemenië. In het Hongaars, de Erdélyi Református Egyházkerület. Deze kerken vinden we in Transylvanië, een deel van Roemenië dat oorspronkelijk onderdeel was van het Hongaarse rijk.
De Hongaren vormen de grootste minderheid binnen Roemenië.

We lopen de contacten even langs en sluiten af met een samenvatting waarin de plannen voor de komende jaren kort worden opgesomd.
Aan het einde van dit document ziet u een kaart van Roemenië, met daarin de plaatsen aangegeven waarmee er contacten zijn.

Sovata
Deze contacten dateren al van 1992 toen ds. Bacsoni Sandor en zijn vrouw Szilárdka nog verbonden waren aan de gemeente in Talisoara. De contacten werden gecontinueerd toen zij in 1994 verbonden werden aan de gemeente te Sovata.
Sinds 1996 wordt er jaarlijks een presbyter conferentie belegd in Sovata, die vanuit Ermelo wordt bijgewoond door een afvaardiging van de OEC en de kerkenraad. In 2016 werd herdacht dat deze conferenties nu al 20 jaar plaatsvinden.
Er is een zusterkerkrelatie tussen de Gereformeerde Kerk te Ermelo en de Szovátai Református Egyház. Dit is vastgelegd in een verklaring, die in 1997 werd ondertekend door de beide kerkenraden.

In de maand december wordt er in Ermelo een collecte gehouden voor kerstattenties voor de kinderen van de gemeente in Sovata.

Ook in de maand november wordt er in Ermelo een financiële actie gehouden om ‘Winterpakketten’ voor Sovata te kunnen aanschaffen. Vroeger werden de levensmiddelen vanuit Ermelo naar Roemenië gestuurd. Tegenwoordig wordt het geld overgemaakt en worden de pakketten in Roemenië aangeschaft en samengesteld. Dit heeft als voordeel dat de pakketten beter zijn afgestemd op de ontvangers en het heeft een positieve invloed op de (plaatselijke) economie.

 

Toekomst:
In 2021 wordt Sandor 65 jaar. Dan hoopt hij met emeritaat te gaan. Dan zal er een herbezinning moeten plaatsvinden over de wederzijdse contacten. De volgende vragen zullen dan aan de orde komen:
- Willen de nieuwe predikant en de presbyters in Sovata de contacten continueren?
- Willen wij vanuit Ermelo middels de OEC de contacten continueren?

Met betrekking tot de Winterpakketten hebben Sandor en Szilardka aangegeven dat naast de behoefte aan wat extra ondersteuning in de winterperiode er voor een aantal gezinnen ook behoefte is aan ondersteuning gedurende het hele jaar. Ze hebben daarvoor hun diaconaal project ‘Broodbonnen’ opgezet. Een aantal gezinnen krijgen het hele jaar door deze broodbonnen waarmee ze bij de plaatselijke bakker hun brood kunnen halen. Een deel van het geld voor de Winterpakketten wordt besteed aan dit Broodbonnen project.
De OEC zal bij de aankondiging van de ‘Winterpakketten actie’ eind 2017, hierover informatie geven aan de gemeente in Ermelo. Het geld wordt dus wat ruimer besteed dan alleen aan Winterpakketten, maar ook aan ondersteuning met voeding gedurende het hele jaar aan een aantal gezinnen.

 

Körösfö / Bical
In het verleden gebruikten we Körösfö als slaapadres op onze reis naar Sovata. Met de predikant ds. Ferencz László en zijn vrouw Judith hebben we in de loop van de tijd een goede relatie opgebouwd. László vroeg na enige tijd of we ook in Körösfö een conferentie konden houden en dat is ook gebeurd. Toen Ferencz László in 2011 met emeritaat ging en verhuisde naar Bical heeft ook de OEC de contacten verlegd naar Bical. Er werd contact gezocht met de plaatselijke predikant ds. Szábo Mihály (Missi). Vanaf 2012 zijn er ook presbyter conferenties gehouden in Bical als voortzetting van de conferenties in Körösfö.
Bical is een kleine gemeente met voornamelijk oudere gemeenteleden. Missi is erg actief op muzikaal vlak en probeert op die manier om met kinderen in contact te komen. Hij geeft les op diverse instrumenten en organiseert optredens in de kerk met deze jeugd. Hij hoopt op deze manier ook de ouders bij de kerk te betrekken.
De presbyters zijn voornamelijk eenvoudige oudere mannen. De onderwerpen voor de conferenties zijn ook ‘start’ onderwerpen: ‘Wat zegt de schrift over de ambtsdragers’.
De gezondheid van ds. Ferencz László is erg broos. Met name zijn diabetes en nierproblemen geven veel zorgen. In 2016/2017 is hij diverse keren naar Duitsland geweest voor behandeling. Zijn dochter is arts in Duitsland.

Een deel van de opbrengst van de ‘Winterpakketten’ gaat naar Bical. Hiervan ontvangen een aantal gemeenteleden een pakket rond de jaarwisseling.

Toekomst:
Het contact met Bical is ontstaan vanwege het vertrek van László naar Bical. Hij is ook belangrijk in het contact met Missi. Zolang László in Bical is willen we de conferenties continueren, daarna zal er met Missi overleg moeten plaatsvinden over hoe we verder gaan.
Tot die tijd continueren we ook de ‘Winterpakketten’ voor Bical.

 

Galati / Constanta
In deze plaatsen is er contact met ds. Nagy Endre. Er zijn in het verleden wel pogingen geweest om te komen tot conferenties in deze plaatsen, maar gezien de samenstelling van de gemeente heeft dat niet echt vorm gekregen.
De gemeenteleden zijn voornamelijk ouderen en hun aantal neemt af. Endre vindt het zijn roeping om bij de gemeenten betrokken te blijven, maar de groep wordt steeds kleiner.
De reis naar deze gemeenten neemt veel tijd in beslag: nog ongeveer een dag vanaf Sfintu Gheorghe.
In voorjaar 2015 heeft een afvaardiging van de OEC voor het laatst een reis naar Galati gemaakt en hebben we ook meegedeeld dat de bezoeken aan Galati en Constanta zullen stoppen.
Tijdens de reizen die nu gemaakt worden zoeken we naar een gelegenheid om Endre te spreken. We proberen een afspraak met hem te maken in één van de steden waar we tijdens onze reis door komen.

Een deel van de opbrengst van de ‘Winterpakketten’ gaat naar Galati. Hiervan ontvangen een aantal gemeenteleden een pakket rond de jaarwisseling

Toekomst:
Het contact willen we beperken tot een persoonlijk contact met ds. Nagy Endre en we proberen dat één of tweemaal per jaar tijdens onze reis te organiseren.
Continuering van de ‘Winterpakketten’ voor Galati.

 

Ogra / Kutyfalva
Begin 2016 heeft er in het blad van Fundament een oproep gestaan van een predikanten echtpaar in Roemenië. Zij hadden beide in Nederland gestudeerd en wilden graag contact met een gemeente uit Nederland. Navraag leverde op dat er geen enkele reactie was geweest naar aanleiding van hun oproep. Tijdens onze reis van Bical naar Sovata komen we door het plaatsje Kutyfalva.
De OEC voelde zich geroepen om met dit echtpaar contact te maken omdat het letterlijk en figuurlijk op onze weg was geplaatst.
Tijdens de voorjaarsreis werd voor het eerst een bezoek afgelegd bij dit jonge echtpaar: ds. Lukács Vilmor Istvan en zijn vrouw Csilla.
Officieel is Csilla predikant van de gemeente te Kutyfalva en Isvan van de gemeente in Ogra. De afstand tussen de beide plaatsen in 15 km.

Tijdens het eerste contact bleek dat de gemeente in Ogra in het verleden contacten had gehad met een kerk in Nederland: de GKV van Berkel en Rodenrijs. Dit vond plaats tijdens de vorige predikant in Ogra.
Navraag bij Berkel en Rodenrijs leverde op dat zij de contacten met Ogra verbroken hadden vanwege de houding van de vorige predikant. Tevens waren zij niet van plan om de contacten weer nieuw leven in te blazen omdat ze de afstand naar Ogra te groot vonden. Wel hebben ze nog contact met een gemeente in het westen van Roemenië.
[Het onderzoek naar eerdere contacten tussen Ogra en een gemeente in Nederland heeft de nodige tijd gevraagd. De OEC wilde dit zorgvuldig doen omdat we van mening waren dat allereerst die gemeente aan bod kwam voor het continueren van de contacten. Toen dit niet mogelijk bleek heeft de OEC de afweging gemaakt om zelf dit contact inhoud te gaan geven.]

Gezien het feit dat Berkel en Rodenrijs zich terugtrekt en het op onze route ligt en dus weinig extra tijd en inspanning vraagt, heeft de OEC besloten om de contact met Ogra (en Kutyfalva) verder te onderzoeken.

Istvan en Csilla zijn twee enthousiaste jonge predikanten die graag contact willen met een gemeente in Nederland. Csilla spreekt vloeiend Nederlands. Istvan heeft plannen om met name met jeugd wat te doen.
Het plan is om in het najaar van 2017 een eerste conferentie te beleggen in Ogra en daarnaast te onderzoeken of contact tussen de jeugd van Ogra en Ermelo gerealiseerd kan worden.

 

In 2017 hebben wij voor het eerst een conferentie gehouden met de presbyters van Kutyfalva en Ogra. Van beide kanten (K&O en Ermelo) waren de reacties erg positief. Ds. Lukács was  erg blij met de conferentie. Ook in 2018 hebben we daar een goede conferentie gehad.
De bedoeling is, dat komend jaar ook een groep jeugd vanuit Ermelo naar Kutyfalva zal gaan om de jeugd daar te ontmoeten.

 

Sfintu-Gheorghe (school-voedselproject)
Met de scholen in Sfintu-Gheorghe zijn we verbonden door het diaconaal voedsel project. Dit project dat gestart is onder verantwoordelijkheid van de diakenen is later overgenomen door de OEC.
Onze contactpersoon is ds. Bustya Janos.
Jaarlijks wordt gedurende een groot deel van het schoolseizoen voor ruim 50 leerlingen een warme maaltijd geregeld.
De gelden worden ingezameld door een aantal jaarlijkse collecten en een deel van de opbrengst van de boeldag. Het project wordt tweemaal per jaar bezocht door leden van de OEC. Jaarlijks ontvangen we van Bustya Janos een gedetailleerd verslag van de besteding van de gelden voor dit project.

Toekomst
We willen dit project continueren en zo mogelijk ook in de komende jaren voor ongeveer 50 schoolkinderen zorgen voor een dagelijkse warme maaltijd.

 

Samenvatting

Sovata
Het houden van conferenties wordt gecontinueerd.
Jaarlijks wordt een bedrag overgemaakt voor aanschaf en verdeling van winterpakketten.
Er wordt financieel ondersteuning gegeven aan het project ‘broodbonnen’ voor een aantal arme gezinnen.
Voor de kinderen wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld voor een ‘kerst attentie’.

Bical
Het houden van conferenties wordt gecontinueerd.
Jaarlijks wordt een bedrag overgemaakt voor aanschaf en verdeling van winterpakketten.

Galati / Constanta
Er worden geen bezoeken meer gebracht aan deze gemeenten.
Het contact beperkt zich tot een jaarlijks gesprek met ds. Nagy Endre.
Jaarlijks wordt een bedrag overgemaakt voor aanschaf en verdeling van winterpakketten.

Toplita
Contact vanuit OEC is gestopt.

Ogra / Kutyfalva
Nieuw contact. Er wordt verder gesproken over de inhoud van onze contacten.
Najaar 2017 wordt een eerste presbyter conferentie gehouden.
Bekeken wordt of een groep jeugd uit Ermelo in 2018 op bezoek kan gaan.

Sfintu-Gheorghe (school-voedselproject)
Het school-voedselproject wordt gecontinueerd, waarbij voor ongeveer 50 kinderen een warme maaltijd wordt verzorgd.

 

Afstanden in Roemenië

van

naar

km

Bical

Kutyfalva

120

Kutyfalva

Sovata

90

Sovata

Toplita

89

Sovata

Sfinty Gheorghe

143

Sfintu Gheorghe

Galati

246


 

Ermelo, januari 2019

Deze pagina wordt door een lid onderhouden.